Momenten #11

September 2013 - De participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport stond nog nooit zo hoog op de agenda. Overheden onderschrijven dat het draagvlak voor cultuur, jeugdwerk en sport recht evenredig is met de toegankelijkheid ervan. De aangehouden beleidsfocus op participatie heeft heel wat organisaties aan het denken gezet. Steeds vaker pakken we participatiedrempels aan met gerichte maatregelen en acties.

Deze evoluties zijn bewonderenswaardig en wijzen op een hoge mate van betrokkenheid bij mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Dit lijkt hoopgevend, maar alle inspanningen en retoriek ten spijt merken we dat er ten gronde weinig verandert: niet enkel verzandt het participatiebeleid nog te vaak in een doelgroepenbeleid, maar ook – en vooral – gaat de maatschappelijke situatie van de mensen waarop het beleid zich richt erop achteruit. We vinden dat we niet te snel vrede mogen nemen met een pleister op een houten been. 

We menen enkele tendensen te kunnen onderscheiden die bijdragen aan de beperkte slagkracht van het werken voor en met kansengroepen. In dit nummer diepen we ze uit. De centrale vraag is of we, gezien deze realiteit, nog kunnen geloven in een meer politieke doorwerking van participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Indien we meenden van niet, dan hadden we dit nummer niet gemaakt. We doen er ook geen kwaad mee om het discours waarin we opereren op tijd en stond eens wat te ‘veronzekeren’. Tenslotte is het goed vissen in troebel water.

Inhoud:

  • Editoriaal - An De bisschop & Bart Rogé - Lees hier 
  • Participatie als gedepolitiseerd mantra. Dēmos sprak met Willem Schinkel en Stijn Oosterlynck - An De bisschop - Lees hier
  • (De)politisering van / in / door het middenveld? - Bart Van Bouchaute - Lees hier
  • Een sterk participatiebeleid. Over de politieke betekenis van participatie - Bart Rogé - Lees hier
  • De kiezel in de schoen. Hoe politiek is sociaal-artistiek werk? - An Van den Bergh - Lees hier
  • Sociaal-cultureel volwassenenwerk van en voor iedereen? - Marc Jans - Lees hier
  • Op naar een Gentse Lente. Gent begraaft woorden en blaast zo het debat over diversiteit en burgerschap nieuw leven in - Pascal Debruyne, Pieter-Paul Verhaeghe en Mehdi Maréchal - Lees hier
  • Te veel instituut, te weinig beweging? Over politiseren in de jeugdsector - Kris de Visscher - Lees hier
  • Sociale verenigingsondersteuning: het vergeten pleidooi voor de maatschappelijke rol van sportclubs - Tatjana Van Driessche & Bart Rogé - Lees hier
Moment 11 cover