Disclaimer & Privacyverklaring

Op deze pagina vind je een disclaimer over de inhoud van onze website en de privacyverklaring van Demos vzw.

PRIVACYVERKLARING

Versie 25-5-2018

In deze privacyverklaring willen we als Dēmos vzw helder en transparant informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Omdat we de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk vinden, doen we er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dēmos vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens gebruiken volgens het doel waarvoor deze aan ons zijn bezorgd. Deze doelen en persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • enkel de gegevens gebruiken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan ons zijn bezorgd;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten over jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Contact

Dēmos vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dēmos vzw
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
Info [at] demos.be
+32 (0)2 204 07 00

Voor wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is gericht aan al onze huidige en vroegere contacten van wie we op een of andere manier persoonsgegevens hebben ontvangen: deelnemers aan onze activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, abonnees van onze nieuwsbrieven, klanten en prospecten, leveranciers, freelancers, (potentiële) stagiairs en vrijwilligers etc.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Jouw persoonsgegevens worden door Dēmos vzw gebruikt voor volgende doelen en op basis van volgende rechtsgronden die tussen haakjes staan:

 • zodat je kan deelnemen aan onze activiteiten of onze diensten kan gebruiken (uitvoering overeenkomst);
 • zodat we met jou kunnen communiceren over activiteiten waarvoor je je hebt ingeschreven of over diensten die je wilt gebruiken (uitvoering overeenkomst);
 • zodat je nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere mailings kan ontvangen (toestemming betrokkene);
 • zodat we met jou kunnen werken als klant, leverancier of freelancer, vrijwilliger, partner, etc. (uitvoering overeenkomst);
 • zodat we subsidies kunnen krijgen van de overheid en kunnen rapporteren aan de subsidiërende overheid (wettelijke verplichting).

Welke persoonsgegevens wij gebruiken

Voor de bovenstaande doelen kunnen we volgende persoonsgegevens van jou vragen, verzamelen, bewaren en/of gebruiken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • identiteitsgegevens: identiteitskaartnummer
 of rijksregisternummer (bijvoorbeeld bij vrijwilligers of stagiairs);
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit (bijvoorbeeld bij vrijwilligers of stagiairs);
 • financiële gegevens: zoals rekeningnummer, BTW-nummer,…;
 • beeldmateriaal: zoals foto’s of video. We maken bijvoorbeeld sfeerbeelden van evenementen die we nadien publiceren op onze website, sociale media en in publicaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Gegevensoverdracht aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen overdragen als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Wij gebruiken een derde partij om bijvoorbeeld:

 • activiteiten te organiseren (partnerorganisaties);
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen (met Campaign Monitor en Mailchimp);
 • gegevens op te slaan en te delen (met Google Drive);
 • een internet omgeving te verzorgen (webhosting);
 • een IT-infrastructuur te onderhouden (o.a. IT netwerk,...).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Als wij jouw persoonsgegevens hebben gedeeld met derden met jouw toestemming, kan je deze toestemming ten allen tijde intrekken.

Campaign Monitor en Mailchimp zijn de enige derde partijen met gegevensbewaring buiten de EU met wie wij persoonsgegevens delen.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens

Dēmos vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn bezorgd of verzameld. We houden ons ook aan de wettelijke bepalingen, dus bewaren we gegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik van die gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Bijvoorbeeld:

 • Alle personen die namens Dēmos vzw toegang hebben tot jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van jouw hebben ontvangen te bekijken, te laten corrigeren of verwijderen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Dēmos vzw kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. info [at] demos.be (subject: Vraag%20voor%20raadpleging%20archief%20privacyverklaringen) (Stuur ons een e-mail) als je deze wilt raadplegen.

DISCLAIMER

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Demos vzw, Sainctelettesquare 19, B - 1000 Brussel. Door gebruik van deze website aanvaard je de gebruiksvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe ze na te leven.

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Demos kan echter, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt dan ook op risico van de gebruiker. Demos gaat geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden.

Vrijwaring bij overname van berichten op vraag van derden

Bij overname van berichten op vraag van organisaties/personen (i.e. de aanvrager) moet laatstgenoemde de intellectuele rechten (waaronder de auteursrechten, naburige rechten, databankrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht) en rechten van derden (onder meer het recht op de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht, laster en eerroof) respecteren. Door de invoering van de gegevens of door de verzending naar Demos via eender welk kanaal bevestigt de aanvrager dat de publicatie van de gegevens op de websites van Demos onder de hieronder aangegeven licentie geen schending uitmaakt van deze rechten, en aanvaardt de invoerder/aanvrager de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.

Elke schadeclaim met betrekking tot de aangeleverde gegevens ten gevolge van niet correcte of foutieve gegevens of inbreuk op rechten van derden (onder meer laster en eerroof) of inbreuk op de openbare orde of goede zeden door de aanvrager zal door Demos op deze laatste verhaald worden.

In geval van overname van portretten (d.i. afbeeldingen van personen, bijvoorbeeld in foto's en illustraties) of afbeeldingen waarborgt de aanvrager dat zij/hij de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot publicatie van deze portretten of afbeeldingen heeft verkregen.

In geval van overname van persoonsgegevens waarborgt de aanvrager Demos dat hij/zij de toestemming heeft van de betrokkene(n) om diens persoonsgegevens te laten gebruiken zonder beperkingen/publiceren op de websites van Demos.

Overname door derden

Demos heeft als participatie-instelling de kerntaak om informatie en kennis te verzamelen en te delen. Overname van tekstmateriaal van deze site is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding. Voor de overname van foto- en ander beeldmateriaal is geen toelating van Demos vereist. De Demos-site is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.0 België licentie, tenzij anders aangegeven.

Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.